24
2013
12

leap Motion 控制演示

Leap Motion 控制物体旋转放大 用于幻象镜 实现如下功能 1. 通过整个手或者单个手指 控制汽车旋转 2. 单指环绕 可出现选择颜色菜单 3. 两手单指(类似多点)实现放大缩小功能 4. 但无人操作1分钟后 自动旋转 using LeapMotion control a car .

«1»